ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Klient, będący Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu w postaci pliku PDF i jest dostępny na stronie www.

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

1) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

3.Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać na własny koszt bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do siedziby firmy, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz oryginałem dokumentów sprzedażowych (paragon).

4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty odesłania towaru.

8. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy nie mają zastosowania w przypadku Nabywcy, który nabywa dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

9. Zwrotom nie podlegają meble robione na indywidualny wymiar Konsumenta (zmiana standardowych wymiarów, indywidualne projekty) oraz meble wykonane z płyt na zamówienie.

10.. Zwrotom nie podlegają krzesła, gdyż są towarem zamawianym z indywidualną specyfikacją.

11. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, należy odesłać produkt na adres:

KLUDO PHU GRZEGORZ BĄK

ul. Kwarcowa 25

97-213 Smardzewice

wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy sprzedaży, dostępnym na stronie www oraz dowodem zakupu.

Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony. Wszystkie nasze meble dostarczane są na opakowaniu paletowym opakowane w elementy kartonowe, folię i kątowniki tekturowe. W przypadku zwrotów, reklamacji oraz wymiany towaru wymagamy podobnego sposobu pakowania - jest to podstawą rozpoczęcia procedury zwrotu, a niewłaściwy sposób pakowania, skutkujący brakiem zabezpieczenia produktów na czas transportu i zniszczeniem, powoduje odmowę przyjęcia zwrotu, reklamacji bądź wymiany towaru. Nie przyjmujemy produktów zwracanych lub reklamacyjnych odesłanych bez palety nawet w przypadku zwrotnego odebrania przesyłki od klienta.

12. Firma KLUDO PHU Grzegorz Bąk  nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zwrotne porzucone przez firmy kurierskie, które nie zostały imiennie podpisane przez pracowników Naszej firmy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY POBIERZ

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI POBIERZ